Kierunek filmowy – Ryseria i sztuka operatorska

Akademia Multi Art wraz z nowym rokiem akademickim uruchamia Kierunek Filmowy.

Nauka będzie trwała 2 lata czyli 4 semestry i będzie obejmowała w pierwszym roku część podstawową, o wspólnym programie oraz w drugim roku część zaawansowaną z podziałem już na specjalizację : REŻYSERIA FILMOWA lub SZTUKA OPERATORSKA.

W pierwszym wspólnym roku nauczanie będzie nastawione na wyłożenie podstawowych wymogów filmu i ukazanie natury kinematografii. Nacisk będzie położony szczególnie na praktyczne podejście do filmu i naukę rzemiosła. Teoria odgrywać będzie rolę, ale przede wszystkim w celu wsparcia tej praktyki. Wszystkie seminaria będą bezpośrednio związane z realizacją pierwszego filmu, który każdy słuchacz zrealizuje na koniec roku akademickiego jako reżyser.

Rok pierwszy, semestr 1 i 2 to podwaliny nauki zawodu filmowego.

Traktowane generalnie: każdy słuchacz będzie się uczyć reżyserii, sztuki operatorskiej, produkcji filmowej, montażu i postprodukcji, oraz zrealizuje jeden film.

W drugim roku, nabyte umiejętności będą rozszerzane, specjalizowane i pogłębione.

Rok drugi, semestr 3 i 4 to nauka wybranej dyscypliny:

Reżyserii filmowej lub Sztuki operatorskiej.

Drogi reżysera i operatora zaczną się separować. Zdobywana wiedza będzie bardziej wyrafinowana: profesjonalne umiejętności, podejmowanie trafnych decyzji, właściwe stosowanie środków artystycznych i technicznych.

W drugim roku część teoretyczna będzie częścią programu nauczania, skierowaną na umocnienie umiejętności zawodowych. Szkolenie praktyczne pozostaje jednak celem nadrzędnym. Uważamy je za podstawę wszelkiego dalszego rozwoju filmowego. W czasie nauki słuchacze będą realizować etiudy filmowe, odbywać liczne zajęcia praktyczne i ćwiczenia, praktykować na planach filmowych.

System nauki na Kierunku Filmowym będzie podobny do tego, który stosują Szkoły Filmowe niemieckie ( Medienakademie Hamburg, DFFB Berlin ) i oparty będzie na podobnym sposobie nauczania i punktacji.

Planowana jest wymiana studentów z tymi Szkołami jak również możliwość kontynuacji studiów na tych Uczelniach.

Zaliczeniem będzie realizacja filmu dyplomowego i egzamin teoretyczny. Wraz z zakończeniem nauki uzyskuje się Certyfikat AMA, sygnowany wpisem do rejestru niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( od października 2011 )

Wykładowcami będą znani reżyserzy i operatorzy filmowi, teoretycy filmu i technolodzy, aktorzy, wykładowcy znanych uczelni artystycznych i filmowych.

Po dwóch latach planujemy uruchomienie Klasy Mistrzowskiej, z możliwością ukończenia jej także za granicą.

Rekrutacja : 01.06.2011-30.06.2011 oraz 15.09.2011-30.09.2011

Start kierunku od 01.10.2011.